Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Alle Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website ziezózon, hierna gewoon ‘ziezózon’ of ‘(‘web)site’ of www.ziezozon.com, genoemd. Door gebruik te maken van de website dient u deze Algemene Voorwaarden, te hebben gelezen, dus voordat u onze website bezoekt. Ook is het raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen, omdat deze kan zijn gewijzigd (zie onder ‘wijzigingen’).

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van ziezozon.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door ziezozon.com. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Disclaimer

Deze website is een uitgave van webmagazine ziezózon, hierna dus gewoon ‘ziezózon’ of ‘(web-)site’ genoemd. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website – en de daarin opgenomen gegevens – kan ziezózon niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gegevens en de inhoud van de website en de websites waarnaar wordt verwezen.

ziezózon aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de site of de (on-)bereikbaarheid van de website of die van websites waarnaar in onze artikelen wordt verwezen.

Op ziezozón staan nieuwsberichten, artikelen, interviews en columns. De columns worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt dus niet per definitie de mening van ziezózon. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of ziezózon. ziezózon kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

ziezózon kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij waken er vanzelfsprekend voortdurend over dat alle teksten binnen algemeen aanvaardbare normen en waarden blijven en dat de informatie betrouwbaar is. Toch zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor foutieve informatie die ons door derden is gegeven en die ook door een derde partij foutief is bevestigd.

Wij werken samen met andere persbureaus, informatiebronnen, auteurs en personen en zullen dit ook volgens gemaakte afspraken, steeds vermelden onderaan een artikel. Hoewel wij deze bronnen zorgvuldig selecteren zijn wij niet eindverantwoordelijk voor aangeleverde informatie die ons bereikt via persbureaus, informatiebronnen, auteurs en personen. Wij hebben in dit geval ook geen rechtstreeks contact met geïnterviewden, geciteerden, bedrijven of producenten, maar doen hiervoor een beroep op derden.

Wij zijn door de deskundigheid die deze informatiebronnen garanderen – en op basis van gemaakte afspraken – ook genoodzaakt om er op te vertrouwen dat de informatie correct en betrouwbaar is. Wat wij wél doen is alle informatie zelf nog zoveel mogelijk controleren, volgens de journalistiek principes, waarvoor wij ook zijn opgeleid.

Ook de mening van alle geïnterviewden is voor eigen rekening, als ook de aangeleverde informatie waarop bepaalde artikelen gebaseerd zijn. Wij hanteren zoals gezegd te alle tijden de journalistieke principes en leven deze journalistieke principes ook na.Tegelijkertijd zijn wij, zoals al gezegd, ook genoodzaakt te vertrouwen dat de informatie die ons wordt gegeven – door persbureaus, informatiebronnen, deskundigen en andere vertrouwde partners – correct is.

Wij horen het trouwens wél graag als informatie niet klopt. Feedback is belangrijk en zeker als het een fout betreft die wij eenvoudig kunnen herstellen, vragen wij om contact op te nemen. Via onze contactpagina kunt u ons altijd laten weten wanneer bepaalde informatie niet volledig blijkt te zijn of foutief is weergegeven, inmiddels is veranderd en daarom aangepast moet worden. Wij nodigen onze lezers zelfs uit om dit te doen, omdat wij onze website altijd proberen te verbeteren en correctheid en actualiteit belangrijk vinden.

Wij bespreken geregeld producten, meestal producten waar een verhaal achter zit of producten die wij handig, vernieuwend, hip, apart, artistiek of gewoon mooi vinden. Voor u deze producten aanschaft, dient u zich eerst goed te informeren, want ook hier geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventueel geleden schade, ontevredenheid over het product, de levering of de informatie die wij over deze producten aangeleverd kregen.

Waar we zéker ook niet verantwoordelijk voor zijn is de verkoop, kwaliteit en geleverde of ontbrekende service van deze producten. Wij berichten er alleen over. ziezózon kan er dus niet voor instaan dat de informatie over deze producten op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u als lezer wordt geraadpleegd.

Als website garanderen noch ondersteunen wij, zoals gezegd, de diensten, rechtspersonen of de producten die zij verkopen, maar vermelden wij slechts de diensten, rechtspersonen of producenten die producten verkopen en/of leveren. Wij schrijven er alleen over, wij verkopen niet.

Dus staan wij ook niet garant voor enige door de maker of producent van deze producten gedane bewering/belofte/garantie. Met het oog hierop wordt de lezer van deze site altijd aangeraden zelf ook onafhankelijke inlichtingen van derden of een consumentenorganisatie in te winnen of op eigen initiatief eerst onderzoek te verrichten voor aanschaf van producten enkel en alleen op basis van via deze site verkregen informatie.

Onze website bevat meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat ziezózon deze websites in zijn geheel of überhaupt aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites samenwerkt op structurele basis. Evenmin geeft ziezózon enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites of de inhoud op deze websites. ziezózon is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright  en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

ziezózon kan ook nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze andere websites. Als u doorklikt op een van de links op onze website, houd er dan ook rekening mee dat u onze website mogelijk verlaat en een andere website gaat bezoeken die niet de onze is.

Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen hebben, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Wijzigingen

ziezozón behoudt zich steeds het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren indien dit nodig is. Indien de gegeven informatie foutief blijkt te zijn of niet meer actueel zullen wij deze aanpassen en, indien noodzakelijk, verwijderen. Wij doen dit trouwens alleen als het strikt wenselijk of noodzakelijk is.

Is of worden al deze (gebruikers-)voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden niet meer geldend of gedeeltelijk geldend, dan blijven gebruikers van de website toch gebonden aan de overige voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

ziezózon zal het niet meer geldende gedeelte dan vervangen door bedingingen die wel rechtsgeldig zijn, en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het niet meer geldende gedeelte.

Gedragsregels

Verder verwijderen wij ook de inhoud van commentaren van lezers die naar onze mening racistisch of discriminerend van aard zijn of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden.

Wij bieden lezers de kans om te reageren op de inhoud van de artikelen, maar stellen dergelijke commentaren, zoals in de vorige alinea omschreven, niet op prijs.

Ook bepaalde discussies op de website, waarbij het eerder de bedoeling is om andere mensen, columnisten of geïnterviewden, of elkaar aan te vallen, worden niet op prijs gesteld en worden steeds door ons verwijderd.

Privacy

Wanneer u contact met ons opneemt, via de contactpagina, zal er gevraagd worden naar uw naam en een email-adres voor het verwerken van de informatie van uw reactie. Wij zullen géén gegevens delen met vertrouwde partners of derden en zullen uw reactie altijd discreet behandelen.

Wij adviseren je ook om bij het gebruik van de website de nodige omzichtigheid in acht te nemen, bijvoorbeeld bij het vrijgeven van gevoelige persoonlijke informatie. Ook vragen wij iedereen zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van de eigen computer(s) en andere systemen, onder meer door het installeren van software en hardware die ongeautoriseerde toegang tot je computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat. Hiermee bedoelen we het installeren van firewalls en antivirus software, die ervoor zorgen dat de door jou gebruikte software, zoals besturingssoftware, email software en antivirus software, up to date is.

Intellectuele eigendomsrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij webmagazine ziezózon. Dat betekent dat de inhoud op de website, dus de artikelen, maar ook de broncodes, het concept, de programmatuur, de opmaak, de structuur, en alle andere onderdelen van de website eigendom zijn en blijven van www.ziezozon.com en als dusdanig worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ziezozon.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ziezozon.com. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan ziezózon).

Teksten, ook die van derden die alleen voor onze website ter beschikking zijn gesteld, afbeeldingen, foto’s, tenzij anders aangegeven, zijn beschermd door het wettelijke auteursrecht van onszelf of van derden. Voor sommige teksten en afbeeldingen van derden – waarvoor wij toestemming hebben gekregen om deze te publiceren – geldt dat deze niet mogen worden gebruikt.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden.

Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is ook niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Citeren en verwijzen maar artikelen die zijn gemaakt door de redactie kan wel. Citeren, zo wordt algemeen aanvaardt, is een niet-substantieel deel van een artikel overnemen om een eigen artikel interessanter te maken. Volgens een van de journalistieke beginsels is het vermelden van de bron dan een correcte en beleefde manier om de maker van deze ene geciteerde regel te bedanken volgens het principe: Eer wie eer toekomt.

Maar wanneer er ruimer wordt geciteerd dan deze ene regel, of wanneer een integraal artikel wordt overgenomen, voor meer dan vijftig procent in de vorm waarin dit verschenen is op ziezózon, dan is onze toestemming vereist. Je kunt hiervoor contact opnemen via onze contactpagina of mailen naar [email protected].

Alleen de titel en de inleiding van een artikel kunnen worden overgenomen, op voorwaarde dat er onderaan ‘lees meer’ of ‘lees het volledige artikel’ staat met de juiste link naar de artikelpagina op de site van ziezózon wordt toegevoegd.

U mag ook geen werken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn aan ons verschaffen zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar. Dat kan dus alleen als u zelf de rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor exploitatie op onze website. In elk geval is ziezózon in dit geval gevrijwaard tegen aanspraken van derden. Het is belangrijk dit te beseffen voor u materiaal van derden beschikbaar stelt aan ons voor publicatie op de website.

Ook aan personen die ons materiaal aanleveren, van henzelf of derden, vragen wij altijd van te voren of en hoe wij de naam van de auteur en of fotograaf dienen te vermelden. Die toestemming vragen we ook voor het gebruik van logo’s en alle andere afbeeldingen.

Indien u ziet dat uw intellectuele eigendom, tekst, foto’s, logo’s of afbeeldingen, ten onrechte aan ons zijn verschaft en door ons zijn gepubliceerd, laat u het ons dat dan onmiddellijk weten via: [email protected].

Wij zullen dan direct gepaste maatregelen nemen: uw werk van de site verwijderen of een door u gewenste vermelding van naam en/of link naar uw website toevoegen.

We werken met vertrouwde partners die ons garanderen dat de maker van foto’s, logo’s en alle andere afbeeldingen of teksten op de hoogte is van het feit dat zijn of haar materiaal beschikbaar wordt gesteld aan ons en dat hij of zij ook zijn of haar toestemming tot publicatie of gebruik van foto’s, logo’s, afbeeldingen en teksten heeft gegeven.

Met deze personen, bedrijven, diensten en alle andere organisaties die ons teksten, foto’s, logo’s en afbeeldingen leveren, hebben wij zoals gezegd een band of samenwerking, gebaseerd op de uitwisseling van informatie en beeldmateriaal.

Mocht jouw eigendom, dat auteursrechtelijk is beschermd, ons ten onrechte zou zijn aangeleverd door derden, laat het ons dan onmiddellijk weten via onze contactpagina, klik op ‘contact’ onderaan de website, of neem contact op via email: [email protected].

Ten slotte

We willen eindigen met een positieve noot, want wij maken deze website uiteindelijk voor onze lezers. Maar wij hebben maar twee ogen en twee oren.

Als je tips hebt, voor artikelen bijvoorbeeld, of een leuk filmpje hebt gezien, maar ook tips voor verbeteringen kwijt wil, laat het ons weten via [email protected]

Hiermee bedoelen we níet dat je ons reclamemails, spam of andere ongewenste informatie stuurt die niet relevant is voor onze website.

Rest ons alleen nog te zeggen: Welkom op ziezózon. Wij hopen dat jij je hier thuis voelt.

*Deze Algemene Voorwaarden werd opgemaakt op 7 april 2018*

 

Advertentie

Advertentie

zó bevriend

zó getweet

zó gepind

Advertentie

zó getagd